Κριτική επιτροπή

Etsuko Hirose

Δημόπουλος Δημήτρης

Ζαχαροπούλου 'Ελλη

Κωνσταντινίδης Γιώργος

Λιακοπούλου Μαριλένα